ห้องเรียนMathematics& Robot

ครูปภัสรินทร์(jimme)

ข้อมูลทั่วไป

ครูปภัสรินทร์ ภานุอริยะเกียรติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

กิจกรรมในห้องเรียน

บรรยากาศชั้นเรียน

บรรยากาศชั้นเรียน


บรรยากาศชั้นเรียน


บรรยากาศชั้นเรียน